خوابگاه دانشجویی- کارکنان خوابگاه های دختران
کارکنان خوابگاه های دختران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/8 | 
    سارا نارویی سرپرست شیفت روز خوابگاه
  تلفن
۷۷۲۴۰۱۲۳
۷۳۲۲۷۹۱۹
   
پست الکترونیکی
 
naroeiiust.ac.ir
    زهرا بهمنی فرد
کارشناس اسکان خواهران
  تلفن ۷۷۲۰۹۰۷۳
۷۳۲۲۷۹۱۸
   
پست الکترونیکی
 

     فریبا چگنی
کارشناس خوابگاه دختران
  تلفن
۷۷۲۴۰۱۲۳
۷۳۲۲۷۹۱۹
   
پست الکترونیکی
 

    فرزانه نوازنی کارشناس خوابگاه دختران
  تلفن
۷۷۲۴۰۱۲۳
۷۳۲۲۷۹۱۹
   
پست الکترونیکی
 
navazaniiust.ac.ir
    سکینه مقامی کارشناس خوابگاه دختران
  تلفن
۷۷۲۴۰۱۲۳
۷۳۲۲۷۹۱۹
   
پست الکترونیکی
 
maghamiiust.ac.ir
     سارا اسفندیار
کارشناس خوابگاه دختران
  تلفن
۷۷۲۴۰۱۲۳
۷۳۲۲۷۹۱۹
   
پست الکترونیکی
 
    فهیمه اسکندری سرپرست شیفت شب خوابگاه
  تلفن
۷۷۲۴۰۱۲۳
۷۳۲۲۷۹۱۹
   
پست الکترونیکی
 
feskandariiust.ac.ir
    فرزانه اسکندری کارشناس خوابگاه دختران
  تلفن
۷۷۲۴۰۱۲۳
۷۳۲۲۷۹۱۹
   
پست الکترونیکی
 
-
   

طاهره آقایی

کارشناس خوابگاه دختران

تلفن

۷۷۲۴۰۱۲۳
۷۳۲۲۷۹۱۹

 

 
پست الکترونیکی
 

-

نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-98.18954.61148.fa.html
برگشت به اصل مطلب